image_pdfimage_print

ببه گزارش پایگاه خبری رادیو کوهنورد ؛ به نقل از به گزارش انجمن پزشکی کوهستان تقریبا اکثرافرادی که رشته ورزشی کوهنوردی وصعودهای ورزشی رادنبال می کنندشنیده اند که دوستانشان برای تمرینات خودبه باشگاه های بدنسازی می روندوجهت افزایش آمادگی جسمانی این راه رانیزبه شماهم پیشنهادمی کنند

 

آیاباشگاه های بدنسازی راهی غلط وغیرعلمی است؟

 

رشته کوهنوردی وصعودهای ورزشی به دلیل سیستم انرژی اش ونوع فعالیت تارهای عضلانی نیازمندتمرینات برپایه ی هوازی است که تارهای عضلانی تقویت گردند(یعنی۵۵%هوازی،۳۰%نیمه استقامت،۱۵%قدرت وسرعت)این یک الگوی تمرینی برای تنظیم برنامه تمرینات رشته کوهنوردی وصعودهای ورزشی است حتی برای افرادی که به صورت تفریحی کوهپیمایی می کنند

 

باتوجه به اینکه۵۵%تمرینات یک کوهنوردیایک کوهپیمامی بایست هوازی باشدو۳۰%نیمه استقامتی،آیامی توان نیاز۸۰درصدی این تمرینات رادرسالن های بدن سازی برطرف کرد؟

 

ازنظرعلمی اگربخواهیم این بحث روادامه بدیم به این جواب خواهیم رسیدکه باشگاه های بدنسازی به هیچ عنوان نمی توانندنیاز۸۰درصدی یک کوهنوردویک کوهپیمارابرطرف کند

 

تمرینات هوازی درباشگاه های بدنسازی اشتباهی است مرگ باربرای رشد عضلات وتقویت سیستم قلبی وعروقی فردی که دراین رشته فعالیت می کند

 

شمابایدتنها ۱۵%ازحداکثرتمرینات خود رادراین سالن هااختصاص دهیدکه آن هم فقط مربوط می شودبه فصل زمستان،نه آنکه تمام تمرینات هوازی رادر باشگاه های بدنسازی ووزنه زدن وکاربادستگاه های غیرورزش کوهنوردی وصعودهای ورزشی اختصاص دهید

 

کاربا وزنه ودستگاه هاوتمرینات وحرکات درانواع باشگاه هااصلا وابدا مناسب ورزشکاران رشته های استقامتی وحتی نیمه استقامتی نبوده ونخواهدبودوتنهافقط دریک دوره۴۰الی۹۰روزه دراین باشگاه هارامی توان تمرینات خودرافقط باوزنه شرع کنیم وآن هم طبق برنامه مربی ومدرس ورزش کوهنوردی وصودهای ورزشی که ازپیش طبق معیارپزشکی وعلمی که برای خاص این ورزش تعیین می شودرادراختیاربگیریم ودرباشگاه های بدنسازی درمدت یادشده حضوریابیم وتمرینات خود راشروع کنیم

 

باشگاه رفتن ووزنه زدن وتمرینات دراین باشگاه هاخوب است امانه برای هرکس وهر رشته ای،ماکوهنوردان وکوهپیمایان و طبیعت دوستان دچاریک سردرگمی درتمرینات مبتدی،نمیه حرفه ای وحرفه ای هستیم که می بایست به گزارشات وطرح های درس انجمن پزشکی کوهستان،فدراسیون کوهنوردی وصعودهای ورزشی بیشتر دقت کنیم

 

نکته مهم

برنامه تمرین هرفردمتناسب باتوانایی های شخصی اش بایدبه گونه ای تنظیم شودکه هرروز،هرهفته،هرماه،هرفصل وهرسال برنامه تمرین متفاوتی راداشته باشد

 

نمونه هایی ازتمرینات غلط برخی ازکوهنوردان به شرح زیر است

۱ هرروز۳۰دقیقه الی۹۰دقیقه بدوم

۲ روزهای زوج درباشگاه بدنسازی وزنه بزنم ویاحرکات خاصی رادراین باشگاه ها انجام دهم وروزهای فردنیزهوازی کارکنم

۳ جمعه هاوسه شنبه ها کوه بروم

۴ صبح هاباشگاه برم وعصرهاهوازی کارکنم

۵ روزی۵الی۱۰کیلومتربدوم

وازاین قبیل بی برنامه هایی که درتمرینات یک کوهنوردبه کرات دیده شده است اماعلم ثابت کرده است که بااین تمرینات اگرصدسال هم انجام دهیم بیشتراز۲ماه پیشرفت نخواهیم کرد

 

بدن ماکوهنوردان(مبتدی،نمیه حرفه ای،حرفه ای)،کوهپیمایان(تفریحی)فازبه فازنیازبه تغییردربرنامه تمرینی دارد

 

مهمترین مسئله ای که برای تنظیم یک برنامه تمرینی ماکوهنوردان وکوهپیمایان و طبیعت دوستان داردبه شرح زیراست

۱ سن

۲ وزن

۳ قد

۴ مدت فعالیت ورزشی(مرتب یاتفریحی)

۵ رکوردهای هرماه

۶ حداکثرسرعت

۷ حداکثرتوان

۸ استقامت

۹ حداکثراکسیژن مصرفی بدن من و…

 

تمامی این موارددرتنظیم برنامه تمرینات شمادخیل هستند،تمرینات را بازی نگیریم چون ازقلب،عضلات وازهمه مهمترازجانمان مایه می گذاریم

 

یادمان باشدماازکوهنوردی،کوهپیمایی، طبیت گردی و…می خواهیم لذت ببریم پس بابرنامه های تمرینی غلط به بدن خودآسیب نرسانیم وهمیشه تندرست زندگی کنیم

 

کد خبر : ۹۵۱۱۸۱۱۸

نویسنده : سالار کشاورز

( پایگاه خبری رادیو کوهنورد هیچ گونه مسئولیتی در قبال چنین مقالات فنی را نداشته و ندارد و هر گونه مسئولیت بر عهده نویسنده آن می باشد )