اخبار منتخب سفر رئیس جمهور به استان البرز

 

نشست هماهنگی کمیته ورزشی ستاد استقبال از سفررئیس جمهور

۱۶/۰۸/۱۳۹۵

۱۲:۰۲

کد خبر : ۹۵۶۴۶۴

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۳۴ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۲۶۹۱ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=3847

 

دعوت استاندار و امام جمعه کرج از مردم جهت استقبال از رئیس جمهور

۲۴/۰۸/۱۳۹۵

۲۲:۰۱

کد خبر : ۹۵۷۲۷۲

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۴۲ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۲۶۳۵ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1782

 

دعوت سرپرست فرمانداری از مردم جهت استقبال از رئیس جمهور

۲۴/۰۸/۱۳۹۵

۲۲:۰۲

کد خبر : ۹۵۷۳۷۳

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۳۷ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۲۷۲۳ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1780

 

دعوت مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز از مردم جهت استقبال از رئیس جمهور

۲۴/۰۸/۱۳۹۵

۲۲:۰۳

کد خبر : ۹۵۷۵۷۵

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۵۱ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۲۹۹۲ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1783

 

” سامد” در استان البرز با حضور معاون اجرایی رییس جمهور افتتاح شد

۲۵/۰۸/۱۳۹۵

۱۸:۰۱

کد خبر : ۹۵۷۷۷۷

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۵۷ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۳۰۶۲ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1785

 

پلی کلینیک تخصصی شهید فهمیده فردیس افتتاح می گردد

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۹:۲۶

کد خبر : ۹۵۷۹۷۹

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۸۶ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۲۶۱۱ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1786

 

مردم استان البرز به استقبال مهمان خود شتافتند

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۹:۳۰

کد خبر : ۹۵۸۰۸۰

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۴۷ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۳۷۴۴ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1863

 

مسئولین استان در جایگاه ورزشگاه مخابرات حضور یافتند

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۹:۳۱

کد خبر : ۹۵۸۱۸۱

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۳۴ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۲۰۶۲ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1864

 

مردم و خبرنگاران در ورزشگاه مخابرات به استقبال رئیس جمهور آمدند

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۹:۳۲

کد خبر : ۹۵۸۲۸۲

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۳۳ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۲۰۵۸ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1865

 

رئیس دولت و تدبیر در جایگاه ورزشگاه مخابرات حضور یافت

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۱۰:۳۰

کد خبر : ۹۵۸۳۸۳

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۳۹ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۲۰۶ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1866

 

امام جمعه کرج و استاندار البرز به رئیس دولت تدبیر و امید و هیات دولت خیرمقدم گفتند

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۱۰:۳۶

کد خبر : ۹۵۸۴۸۴

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۴۰ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۱۸۰ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1867

 

اهم سخنان رئیس جمهور

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۱۰:۳۹

کد خبر : ۹۵۸۵۸۵

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۳۹ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۱۸۰ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1868

 

اهم سخنان رئیس جمهور

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۱۰:۴۱

کد خبر : ۹۵۸۶۸۶

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۵۷ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۳۵۹۵ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1869

 

اهم سخنان رئیس جمهور

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۱۰:۵۷

کد خبر : ۹۵۸۷۸۷

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۳۶ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۱۹۰ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1870

 

اهم سخنان رئیس جمهور

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۱۰:۵۸

کد خبر : ۹۵۸۸۸۸

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۳۳ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۲۰۳ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1871

 

اهم سخنان رئیس جمهور

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۱۰:۵۹

کد خبر : ۹۵۸۹۸۹

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۳۹ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۱۸۶ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1872

 

اهم سخنان رئیس جمهور

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۱۱:۰۱

کد خبر : ۹۵۹۰۹۰

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۳۵ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۱۸۶ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1873

 

اهم سخنان رئیس جمهور

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۱۱:۰۳

کد خبر : ۹۵۹۱۹۱

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۳۷ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۱۸۶ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1874

 

اهم سخنان رئیس جمهور

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۱۱:۰۴

کد خبر : ۹۵۹۲۹۲

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۴۸ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۱۹۱ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1875

 

اهم سخنان رئیس جمهور

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۱۱:۰۵

کد خبر : ۹۵۹۳۹۳

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۳۹ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۱۸۸ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1876

 

اهم سخنان رئیس جمهور

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۱۱:۲۰

کد خبر : ۹۵۹۴۹۴

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۵۲ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۱۹۱ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1877

 

اهم سخنان رئیس جمهور

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۱۲:۰۴

کد خبر : ۹۵۹۵۹۵

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۵۳ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۲۱۵ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1878

 

علما ، ایثارگران ، نخبگان و ورزشکاران با رئیس جمهور دیدار کردند

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۱۶:۰۳

کد خبر : ۹۵۹۶۹۶

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۴۵ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۲۳۷ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1879

 

اهم سخنان رئیس جمهور در جمع ورزشکاران ، نخبگان و ایثارگران

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۱۹:۵۵

کد خبر : ۹۵۹۷۹۷

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۵۴ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۲۶۱ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1880

 

جلسه سرمایه گذاران استان البرز با حضور رئیس جمهور برگزار شد

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۲۰:۳۰

کد خبر : ۹۵۹۸۹۸

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۶۵ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۲۵۱ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1912

 

رئیس جمهور با اصحاب رسانه استان البرز دیدار کرد

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۲۱:۴۰

کد خبر : ۹۵۹۹۹۹

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۶۵ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۲۷۶۹ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1881

 

اخبار منتخب سفر رئیس جمهور به استان البرز

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۲۳:۴۵

کد خبر : ۹۵۱۰۰۱۰۰

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۸۱ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۱۸۳۷۴ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1882

 

حواشی سفر رئیس جمهور به استان البرز

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۲۳:۴۶

کد خبر : ۹۵۱۰۱۱۰۱

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۶۸ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۱۸۳۷۴ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1885

 

وزیرکار و امور اجتماعی پلی کلینیک تخصصی شهید فهمیده فردیس را افتتاح کرد

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۱۰:۳۵

کد خبر : ۹۵۱۰۲۱۰۲

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۶۳ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۴۵۲ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1883

 

مسئولین شهرستان فردیس به مسئله اشتغال نگاه ویژه ای داشته باشند

۲۶/۰۸/۱۳۹۵

۱۵:۳۰

کد خبر : ۹۵۱۰۳۱۰۳

تعداد بازدیدکنندگان سایت : ۴۴ نفر

تعداد بازدیدکنندگان تلگرام : ۲۲۹ نفر

http://radiokuhnavard.ir/?p=1884

 

 

 

کد خبر : ۹۵۱۰۰۱۰۰

خبرنگار و عکاس : امیرحسین رحیمی / حوزه سفر رئیس جمهور به استان البرز / ۹۵۰۵۱۰۲

عکاس : مرتضی محمدی / حوزه سفر رئیس جمهور به استان البرز / ۹۵۰۵۱۰۶

خبرنگار و عکاس : مرتضی میرزایی حوزه سفر وزیر کار و امور اجتماعی به شهرستان فردیس  / ۹۵۰۵۱۰۴

منتشر کننده خبر : محبوبه غیاثوند / ۹۵۰۵۱۰۱

 

تعداد کل عکسهای منتشر شده در سفر رئیس جمهور به استان البرز : ۶۶ عکس

تعداد کل اخبار منتشر شده در سفر رئیس جمهور : ۳۰ خبر

 

مجموع تعداد کلمات اخبار منتشرشده سفر رئیس جمهور  در سایت : ۴۷۸۳ کلمه

مجموع تعداد بازدید کنندگان خبر سفر رئیس جمهور  در سایت : ۱۴۵۳ نفر

مجموع تعداد بازدید کنندگان خبر سفر رئیس جمهور  در تلگرام : ۷۱۴۲۲ نفر